DENNE SIDEN ER EN ANNONSE

God avkastning i Nordeas "stabile" fond

Det norske aksjefondet Nordea Norge Verdi har over tid oppnådd høyere avkastning enn markedet målt ved Oslo Børs Fondsindeks siste 10 år, se graf under, til tross for lavere risiko. Det samme gjelder for det globale aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, men dette fondet har ingen offisiell referanseindeks. Begge fondene forvaltes etter Nordeas anerkjente stabile investeringsprosess. Fondene kan passe for deg som har lang investeringshorisont, og som søker litt mer stabil avkastning og noe mindre svingninger enn i aksjemarkedet generelt.

Hva er "stabile" fond?

Begrepet "stabile" fond betyr at fondene forvaltes utfra bestemte kriterier fastsatt i henhold til Nordeas stabile investeringsprosess. Fremgangsmåten kjennetegnes først og fremst ved at man prioriterer investeringer i veldrevne selskaper som over tid har dokumentert god inntjeningsevne.

Verdsettelse er en annen viktig pilar i forvaltningen, og selskaper som anses for dyre utelukkes fra porteføljene. De stabile fondene er indeksuavhengige og investeringene kan således avvike mye fra de brede markedsindeksene.

Målsetningen med de stabile Nordea-fondene er å oppnå minst like god avkastning som aksjemarkedet over tid, til ca. to - tredeler av markedsrisikoen (svingningene).

Nordeas stabile investeringsprosess har historisk vist seg å være robust, også i perioder når aksjemarkedet faller - de stabile aksjene har falt mindre.

Hvorfor skal du spare i Nordeas "stabile" fond?

I de stabile fondene drar du fordel av langsiktige avkastningsmuligheter i ulike markeder, men med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt. Anbefalt sparehorisont er minimum 5 år. Investeringsprosessen i Nordeas stabile fond er gjennomprøvd. Den har gitt meravkastning over lang tid, og ikke bare i korte perioder. Porteføljene består av selskaper med attraktiv verdsettelse, som begrenser nedsiderisikoen.

Fondene investerer i selskaper som har levert stabil inntjeningsvekst over tid, noe som gir større sannsynlighet for god risikojustert avkastning, også i fremtiden.

Sparingen din følges nøye opp av Nordeas dyktige forvalterteam med Robert Næss i spissen.

Fakta om fondene

Fondenes navn

Nordea Norge Verdi /

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Fondsselskap

Nordea Asset Management

Aktivatype

Norge /

Globale, Store selskaper, Verdi

Forvaltningsavgift

1,50% (begge)

Fondenes startdato

1996 / 2008

Minstekjøp

100 kr (begge)

Risiko

5/7 (begge)

ISIN

NO0010325731 /

NO0010452782


To av Nordeas populære "stabile" fond:

Her er en kort presentasjon av to av Nordeas stabile fond, Nordea Norge Verdi og Nordea Stabile Aksjer Global Etisk.

Nordea Norge Verdi
Aksjefondet Nordea Norge Verdi investerer i det norske aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet. Fondets formål er å gi minst like god avkastning som det norske aksjemarkedet over tid, med lavere risiko. Verdsettelse, inntjening og verdiskapning er sentrale faktorer i forvaltningen. Fondet invester normalt i 50 til 70 selskaper. Under følger graf som viser fondets historiske avkastning sammenlignet med Oslo Børs Fondsindeks over en 10 års periode fra 13. februar 2009 til 13. februar 2019.

Avkastning Norge Verdi

 

Kilde: Nordea. Periodeslutt 13.02.19. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan i perioder bli negativ.

Prospekt og nøkkelinformasjon (KID) for Nordea Norge Verdilenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu er tilgjengelig her.

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

Et aksjefond som investerer i globale aksjemarkeder, i selskaper som historisk har hatt stabil inntjening og kursutvikling i forhold til markedet.
Fordelingen mellom regioner og næringer varierer. Fondet har beholdninger i et bredt spekter av selskaper. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer, Nordeas egne strenge kriterier og SPU (Statens Pensjonsfond Utland) sin eksklusjonsliste. Under følger graf som viser fondets historiske avkastning over en 10 års periode fra 13. februar 2009 til 13. februar 2019. Fondet har ingen offisiell benchmark.

Avkastning Stabile Aksjer Global Etisk

 

Kilde: Nordea. Periodeslutt 13.02.19. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan i perioder bli negativ.

Prospekt og nøkkelinformasjon (KID) for Nordea Stabile Aksjer Global Etisklenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu er tilgjengelig her.

Forvalterteamet bak fondene:

Nordeas profilerte forvalter Robert Næss startet den stabile aksjeprosessen i Nordea i 2005 sammen med forvalter Claus Vorm. De har siden forvaltet aksjefondet Nordea Stabile Global Etisk aksjer sammen. Robert Næss forvalter også det norske aksjefondet, Nordea Norge Verdi etter samme prinsipp. Begge fondene har mottatt flere utmerkelser for god risikojustert avkastning, blant annet Morningstar Award 2014 (Nordea Norge Verdi) og Morningstar Award 2016 (Nordea Stabile Aksjer Global Etisk). Dine Penger kåret Nordea Stabile Global Etisk til beste globale aksjefond i 2015.

Nettmøte med Robert Næss

11 år med bærekraftige investeringer

Nordea var blant de første i Norden som skrev under på FNs prinsipper for bærekraftige investeringer (PRI) og dermed forpliktet seg til å ESG-analysere alle investeringsprosjekter. ESG er en forkortelse for «Environmental, Social and Governance», og betyr at fondets investeringer måles etter miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold, i tillegg til finansielle resultater. Nordeas grundige ESG-analyser har som formål i sette kunden i stand til å gjøre bærekraftige investeringer og samtidig oppnå stabil avkastning.

Nordeas Internasjonale utmerkelser på bærekraft

Nordea arbeider for å fremme bærekraftige investeringer. Nordea Asset Management har for femte år på rad (2018) mottatt utmerkelsen for sitt arbeid med bærekraftige investeringer fra det internasjonale tidsskriftet Capital Finance International (CFI).

I begrunnelsen sier CFI blant annet at Nordea gjennomgående er i forkant med bærekraftige investeringer og aktivt bruker ESG til å redusere risiko uten å gå på bekostning av avkastning. Les mer herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu

I tillegg har Nordea for andre år på rad (2018) blitt rangert som en av de 100 mest bærekraftige selskap i verden fra Corporate Knights, The Magazine for Clean Capitalism. Les mer herlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu


Risiko ved investering i verdipapirer

Det er risiko knyttet til kjøp av finansielle verdipapir. Sett deg inn i risikoprofilen til fondet i nøkkelinformasjonsdokumene for Norge Verdilenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu og Stabile Aksjer Global Etisklenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. Disse fondene har en risiko- og avkastningsprofil på 5, på en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høy risiko). Risikoen for verdiendringer i fondene er derfor høy. Denne kategorien kan skifte med tiden. Aksjefond er generelt utsatt for store verdisvingninger.

Dette er en annonse

Nordnet Bank NUF og Nordnet Livsforsikring AS mottar provisjon for å distribuere fondsandeler for fondsforvaltningsselselskaper. Les mer om provisjon og godtgjørelse her

Her er en oversikt over alle forvaltningsavgifter og hvor mye som tilfaller Nordnet ved handel i fond.

Disclaimer fra annonsør

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.