Toppfondene

9 fond som har slått børsen

Opp

 

Omtrent 34 % av alle aksjefond som investerer i Norden slår børsen. Kun hvert femte globale aksjefond slår verdensindeksen*. Norske aksjefond slår gjennomgående Oslo Børs**.

Vi har analysert alle våre 687 tilgjengelige fond og basert på risikojustert avkastning har vi valgt ut de 9 beste fondene, i tre ulike kategorier.

Hvilket eller hvilke fond velger du?

*S&P Dow Jones indicieslenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu per 09.04.2018

**Forbrukerrådet per 13.02.2018

Norgesfond

Alfred Berg Gambak

Utvikling (inkl. avgifter)*

3 år

58,4%

5 år

139,9%

10 år

130,4%

Les mer om fondet

Morningstar-rating

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Forvaltningsavgift

2,00 %

Løpende kostnader

2,00 %

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen.

Nordea Norge Verdi

Utvikling (inkl. avgifter)*

3 år

36,5%

5 år

87,1%

10 år

125%

Les mer om fondet

Morningstar-rating

Morningstar sustainability rating

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,50 %

Løpende kostnader

1,50 %

Aksjefondets formål er å gi en avkastning på linje med det norske aksjemarkedet over tid, med en vesentlig lavere risiko. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en strukturert investeringsprosess analyserer forvalterteamet selskaper med det formål å gjøre investeringer som kan gi en jevn avkastning med svingninger som er lavere enn det norske aksjemarkedet generelt.

Landkreditt Utbytte

Utvikling (inkl. avgifter)*

3 år

43,9%

5 år

110,5%Les mer om fondet

Morningstar-rating

Morningstar sustainability rating

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,50 %

Løpende kostnader

1,50 %

Fondet har som mål å investere i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Tilgjengelig kapital vil fortrinnsvis bli investert i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet investerer primært i selskaper som er notert på Oslo Børs, men kan også investere i selskaper notert på andre børser, så lenge virksomheten er forankret i eller på annen måte relatert til bransjer som har en sentral posisjon i norsk økonomi.

Les mer om Norgesfond

Når det gjelder aksjer er mange hjemmekjære og har sine egne lokale aksjemarkeder som referansepunkt for hvordan børsen går. Det norske aksjemarkedet vekter drøyt 0,27 prosent i verdensindeksen (MSCI World), men de fleste har betydelig høyere andel norske aksjer i sin portefølje. Teoretisk er ikke dette optimalt, men i praksis er det logisk å ha en overvekt av aksjer i det markedet man kjenner best.

I et historisk perspektiv har den norske børsen også hatt en sterk utvikling og investorer har tjent på å ha en overvekt av aksjene investert i hjemmemarkedet. Lokale aksjefond har også fordelen av at de er notert i lokal valuta som minsker valutarisiko og valutakostnader.

Globalfond

Storebrand Global Multifactor

Utvikling (inkl. avgifter)*

3 år

42,1%

5 år

131,3%

10 år

179%

Les mer om fondet

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

0,75 %

Løpende kostnader

0,76 %

Fondet har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og vil normalt bestå av 250-350 store og mellomstore aksjeselskaper.

Didner & Gerge Global

Utvikling (inkl. avgifter)*

3 år

38,4%

5 år

120%Les mer om fondet

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,60 %

Løpende kostnader

1,62 %

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner.

Öhman Global Hållbar

Utvikling (inkl. avgifter)*

3 år

42%

5 år

123,7%

10 år

175,9%

Les mer om fondet

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,25 %

Løpende kostnader

1,33 %

Fondet er et globalt aksjefond og investerer i selskap som i følge forvalternes bedømning har et sterkt varemerke og som driver virksomheten sin på en bærekraftig måte. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og andre omsettelige aksjerelaterte verdipapirer. Fondet kan benytte derivatinstrumenter med sikte på å effektivisere forvaltningen.

Les mer om globalfond

Som navnet indikerer så innebærer en investering i globale fond en plassering i det internasjonale aksjemarkedet. Diversifisering, eller risikospredning, er en av grunnsteinene innenfor finansiell teori og det å investere i globale aksjer er en enkel måte å spre risikoen mellom ulike markeder. Det er derimot ikke alle land som er like viktige i et globalt fond.

Mange globalfond har referanseindekser som kun inneholder utviklede markeder. I praksis betyr det at globale aksjer har tyngdepunktet mot USA og andre utviklede land i den vestlige verden. Globalfond utgjør en bra base i en langsiktig portefølje.

Vekstmarkeder

Nordea Emerging Stars

Utvikling (inkl. avgifter)*

3 år

30,7%

5 år

78,2%


Les mer om fondet

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,50 %

Løpende kostnader

1,82 %

Nordea Emerging Stars er et aksjefond som investerer i fremvoksende markeder. En sentral del av fondets investeringspolitikk er å investere i selskaper som følger retningslinjer for miljø, sosialt ansvar og eierstyring. Plasseringene i fondet gjøres først og fremst i selskaper som forventes å ha forutsetninger for å kunne etablere seg også utenfor disse fremvoksende markedene.

JPM Emerging Markets

Utvikling (inkl. avgifter)*

3 år

37,6%

5 år

66,8%

10 år

82,9%

Les mer om fondet

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,50 %

Løpende kostnader

1,75 %

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i de såkalt nye vekstmarkedene ("emerging markets") i Øst-Europa, Latin-Amerika og Asia.Fondets egen referanseindeks er MSCI Emerging Markets Net Index.

Handelsbanken Vekstmarked Tema

Utvikling (inkl. avgifter)*

3 år

35,4%

5 år

77,5%

10 år

100,7%

Les mer om fondet

Morningstar rating

Morningstar sustainability rating

Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Årlig avgift

1,60 %

Løpende kostnader

1,60 %

Fondet investerer i Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa og Afrika. Fondet kan også investere i selskaper fra andre land med vesentlig virksomhet i regionene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer først og fremst gjøres i selskaper som kan kobles mot noen utvalgte, fremanalyserte og langsiktige investeringstemaer, hvor forvalterne forventer en lang periode med vekst. Eksempler på temaer er Demografi, Produktivitet, Livsstiler og Miljø.

Les mer om Emerging Markets

Emerging Markets, eller vekstmarkeder, innebærer eksponering mot land og regioner i et marked som utvikles raskt og som har høy økonomisk vekst. Kina er det største vekstmarkedet og utgjør drøyt 30 prosent av indekskategorien. Det er et godt supplement til globale aksjer, da vekstmarkeder ofte mangler i globale indekser. En investering i et vekstmarked innebærer noe høyere risiko, men har tilsvarende potensiale for høyere avkastning.

Dette er en kategori for deg som tror at vekstmarkeder kommer til å vokse raskt og innhente forspranget til de utviklede markedene, og som er risikovillige og ønsker å krydre porteføljen din.

*Utvikling frem til 24.04.2018.

Viktig å vite om risiko og avkastning knyttet til fond

Husk at historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.

All informasjon på denne siden skal ansees som offentlig informasjon og skal ikke under noen omstendigheter tolkes som anbefalinger eller rådgivning angående investeringsbeslutninger. Det er leserens eget ansvar å ta risikoen forbundet med en investeringsbeslutning basert på informasjonen som oppgis på denne siden.

Få en skreddersydd fondsportefølje.

Fondsrådgiveren finner kombinasjonen av fond som passer deg best.

Fondsrådgiveren er et digitalt verktøy som hjelper deg å finne rett kombinasjon av de beste fondene. Ved å svare på et antall spørsmåø får du et personlig forslag på fond som passer deg og risikoprofilen din.

Spørsmål og svar

Hvordan har dere valgt ut disse 9 fondene?

Fondene i denne listen baseres på en kvantitativ analyse på historisk avkastning fra fondene etter avgifter. Modellen er utviklet for å vise fond som over lang tid har hatt en jevn avkastning sammenlignet med fondets referanseindeks. Grunnideen er at fond som har lyktes over tid under varierende markedsforhold også kan forventes å lykkes i fremtiden.

Den viktigste komponenten i modellen er det finansielle nøkkeltallet information ratio. Det viser fondets avkastning sammenlignet med referanseindeksen, med hensyn til risikoen som forvalteren har tatt. Altså hvor mye fondet avviker fra indeksen det sammenlignes med. En høy information ratio vitner om en forvalter som har hatt høy avkastning i forbindelse med sin aktive risiko.

Information ratio beregnes i modellen ut i fra «best fit index». Med andre ord den indeksen som ligner mest på fondets historiske avkastning.

Analysen gjøres over ulike tidsintervall opp til ti år, alt for å vurdere hvordan fondet har greid seg i ulike perioder og markedsforhold. For hver periode regnes fondene og en score gis basert på plassering. En totalscore beregnes som det veide snittet av ulike tidsperioder.

Modellen premierer fond med vane for å slå referanseindeksen. For å få bra ranking i modellen holder det ikke med enkelt perioder med avkastning over indeks, mens det trengs kontinuitet og en konsekvent gode resultater.

Hva koster det å investere i fond?

Du betaler ingen kjøps- eller salgsavgifter når du handler fond hos Nordnet.

Fond koster vanligvis 1-2 prosent (%) i forvaltningsavgift. Du betaler avgiften uansett om fondet øker eller minker i verdi.

Forvaltningsavgiften beskrives som prosent per år for at det skal være enkelt å sammenligne med andre fond. Den faktiske avgiften trekkes med en 1/365-del hver dag fra fondets kurs, og gjøres i sammenheng med at forvalter setter dagens kurs på fondet. Slik kan du alltid se fondets utvikling etter avgifter. Ser du på historisk utvikling av fondets kurs så er det alltid nettoavkastning du ser, altså etter kostnader, noe som gjør det enklere å sammenligne fondets faktiske utvikling.

Forvaltningsavgiften går til fondsforvalter, som deretter utbetaler en del til Nordnet i provisjon. Utbetalingen skjer normalt kvartalsvis. Andelen til Nordnet er normalt på mellom 40-60 % av provisjonen får via forvaltningsavgiften.

Provisjonen til Nordnet baseres på det faktiske innehavet Nordnets kunder har i respektive fond til enhver tid. Nordnets kunder betaler aldri en høyere forvaltningsavgift enn hva som til enhver tid er gjeldende. Les mer om provisjon og godtgjørelse.

Åpne konto med BankID på 3 minutter.

Ingen kostnader for opprettelse av konto eller faste årlige avgifter

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert. Før du investerer i et fond bør du lese prospektet som er tilgjengelig hos fondsforvalter og nøkkelinformasjonen du finner på ordreleggingssiden og på fondets produktside på nordnet.no.