Liten nedgang i mars

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Mars ble ikke noen veldig bra måned i det norske aksjemarkedet med en liten nedgang i kursene målt ved OSEFX på en halv prosent. OSEFX klarte seg litt bedre enn øvrige norske indekser fordi Statoil som gjorde det noe dårligere enn indeks teller mindre i OSEFX enn i de øvrige indeksene.

Flere av de øvrige større norske selskapene var også litt svake; særlig Seadrill og Norsk Hydro som vi ikke har i porteføljen; mens Subsea 7 (som vi har) utmerket seg blant de større selskapene med en meget pen oppgang på 12,3%. Fisk fortsatte å være en sektor som var relativt svak i det norske markedet. Ellers var toppen av listen over aksjer som gjorde det bra igjen dominert av selskaper som også gjorde det bra tidlig på året som Frontline, Norwegian Air Shuttle og Sevan Marine. På tross av at mars ble en måned uten oppgang har starten på 2012 vært hyggelig i det norske aksjemarkedet med en oppgang i første kvartal på 13,5 %

Svak norsk krone men knall sterk oljepris. For utenlandske investorer i Norge gjorde et fall i NOK vs USD på rundt 2% at utviklingen i mars ble ytterligere litt dårligere, men også det fallet var liten i forhold til den styrkelsen vi så for kronen i årets to første måneder. Både aksjer og valuta i Norge har nok blitt hjulpet noe av den sterke økningen i oljeprisen hittil i år, men oljen tok også en pause i mars. Utviklingen har også vært langt sterkere for Brent olje enn for WTI i USA, og prisen på WTI var faktisk ned USD 4 i mars, og den er bare opp knappe USD 5 hittil i år mot en oppgang på USD 16 for Brent i år. I tillegg fortsatte gassprisen i USA sitt kraftige fall i mars med en nedgang på nesten 20% noe som nok var sterkt medvirkende til at oil services indeksen i USA, OSX, var klart ned i mars.

Globale aksjer blandet. Internasjonale aksjemarkeder gikk noe opp i mars med en oppgang for MSCI målt i USD på 1,3%. Oppgangen i MSCI skyldtes primært at markedet i USA var sterkt. I tillegg steg Japan og Tyskland, men dette var ikke tilstrekkelig til å trekke Europa og Asia som helhet i pluss. Norden var i likhet med mange av de mindre markedene i verden noe ned og det var ingen av de nordiske markedene som skilte seg spesielt ut; alle hadde et lite fall. Blant de fremvoksende markedene var det klar nedgang hos en del store land. Alle BRICS landene med unntak av Sør Afrika var ned over 5%; Sør Afrika var bare ned knappe 4%.

Fallende råvarepriser. Også råvareintensive markeder som Canada og Australia fikk et fall i kursene. Noe av dette kan nok skyldes et fall i råvareprisene generelt, og noe kan tilskrives en reaksjon ned etter at markedene stort sett var veldig sterke i januar og februar. Vi så også at råvaresektorer som energi og materialer var ganske svake i både USA og Europa i mars, og disse sektorene har heller ikke vært vinnersektorer hittil i år verken i USA eller Europa.

Aksjer fortsatt attraktivt. Etter at bank og finans i Europa hadde vært en ganske god sektor og være i gjennom januar og februar, ble det en tapersektor i mars. Dette kan nok tilskrives noe at ECB gjennomførte den andre delen av LTRO tidlig i mars, og at det dermed ble en viss grad av ”buy on the rumours, sell on the news”. I USA fortsatte imidlertid finans sammen med teknologi å være vinnersektorer. Vi fortsetter å være relativt optimistiske i forhold til verdens aksjemarkeder, men vi er også litt bekymret for kostnadsutviklingen i en del råvaresektorer. I tillegg er vi i likhet med de aller fleste usikre på hvor sterkt eller svakt Kina egentlig er. Det kinesiske aksjemarkedet har igjen blitt det svakeste markedet av de store markedene, og vi er litt usikre på hvordan det skal tolkes. Foreløpig tror vi imidlertid rekordlave renter vil bidra til fortsatt å gjøre aksjer attraktivt.

Aksjetips – Subsea 7

Verdensledende olje-service selskap med spisset satsning innenfor subsea SURF (Structures, Umbilicals, Risers, Flowlines) segmentet. Selskapet eier mer enn 40 offshore installasjonsfartøyer og har en global tilstedeværelse i de fleste markeder inkludert Nordsjøen, Brasil, Vest-Afrika og Asia.

Investeringscase: Vårt investeringscase for Subsea 7 er:

–       Sterkt moment av ordreinntak. Flere store kontrakter er nylig blitt tildelt i subsea SURF segmentet hvor selskapet har vunnet flere av dem. Vi forventet ytterligere kontraktstildelinger i den nærmest fremtid.

–       Rekordhøye ordrereserver på USD 8,5 milliarder gir meget god visibilitet på inntjeningen for de neste årene. Mer enn 70% av vårt inntektsestimatet for 2012 er allerede dekket og vi tror marginen på denne ordrereserven er god da de fleste kontraktene er innenfor det sterke SURF segmentet.

–       Solid balanse og kontantstrøm posisjonerer selskapet for videre opportunistisk vekst og utbytter. Selskapet annonserte i kvartalsrapporten for Q4-2011 et ekstraordinært utbytte på USD 0.60/aksje (ca 2,5% yield) samt initierer et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer for USD 200 millioner (ca 2%).

–       Sterk posisjon i et marked med signifikante inngangsbarrierer. Selskapet har en markedsledende posisjon innenfor en industri som vokser med ca 15% årlig. Veksten er forankret i en høy og stabil oljepris, økende lete- og produksjonsbudsjetter samt et høyt forbruk av subsea utstyr og tjenester.

 

Konkurransesituasjonen i bransjen er begrenset og kun to hovedkonkurrenter utpeker seg; Saipem og Technip. Disse to selskapene opererer innenfor en del øvrige segmenter hvor lønnsomheten er lavere og forhandlingskraften til selskapene mer moderat. Vi preferer derfor Subsea 7 som tilbyr en rendyrket eksponering mot en bransje vi tror på.

——————————————————————————————————————————————————

Disclaimer

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (”Arctic”). Nyhetsbrevet er markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Vi har basert oss på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Anbefalingene og vurderingene er porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt i denne rapporten eller som inngår i fondets portefølje. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av denne rapporten.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer