Investeringsmuligheter på Oslo Børs

Noe for alle – kortsiktig eller langsiktig, optimist eller pessimist. Her er verktøyene for å investere i Oslo Børs Indeks

Det er lettere å investere i hele børsindeksen enn å plukke vinnere og tapere blant enkeltaksjer. Kjøper du indeks vil du til enhver tid eie de største og mest omsatte selskapene på børsen, og dette har historisk sett gitt god avkastning. Men hvordan skal man gjøre investeringen?

Best egnet investeringsverktøy avhenger av om du er langsiktig eller kortsiktig, om du ønsker høy eller lav risiko og om du skal plassere mye eller noe mindre penger. Her er alternativene:

Indeksfond

Indeksfond er fond som passivt følger en markedsindeks. Forvaltningen av slike fond kan i stor grad automatiseres, noe som gir svært lave kostnader. Dette er fond av den tradisjonelle typen, der man sender en kjøpsordre til forvalter via Nordnet og senere mottar andeler i fondet. Ordre som er lagt inn før 08:30 effektueres samme dag. Eksempler på fond som følger Oslo Børs er:

Nordnet Superfondet Norge – Gratis indeksfond som følger OBX-indeksen over de 25 største selskapene på Oslo Børs. Null kostnad ved kjøp/salg og null forvaltningskostnad. Innskuddsbegrensning på max 100.000 pr dag. Ingen uttaksbegrensning.

Alfred Berg Indeks Classic – Indeksfond som følger den bredere Hovedindeksen OSEBX. Null kostnad ved kjøp/salg og lav forvaltningskostnad på 0,19% årlig. Ingen innskudds- og uttaksbegrensninger.

KLP Aksje Norge Indeks – og DNB Norge Indeks er de billigste blant flere alternativer til overnevnte fond. Begge følger OSEBX, men med en marginalt høyere årlig forvaltningskostnad på hhv 0,20% og 0,3% årlig. Ingen innskudds- og uttaksbegrensninger.

ETF’er – Børsnoterte indeksfond

ETF’er (av engelsk Exchange Traded Fund) er også indeksfond, men med den forskjell at de er tilgjengelig for handel gjennom hele dagen på lik linje med en aksje. I praksis betyr dette at banken/meglerhuset som står bak fondet fungerer som ”marketmaker” og stiller relevante kjøps- og salgskurser. På Oslo Børs finnes det to slike fond, som begge følger OBX-indeksen over de 25 største selskapene på Oslo Børs.

DNB OBX – ETF som DNB står bak. Handelskostnad er vanlig kurtasje til megler som ved aksjehandel. Årlig forvaltningskostnad 0,3% til fondsforvalteren.

XACT OBX – ETF som Handelsbanken står bak. Handelskostnad er vanlig kurtasje til megler som ved aksjehandel ved kjøp/salg. Årlig forvaltningskostnad 0,3% til fondsforvalteren.

PS: Det går fint an å benytte ETF’er også til veldig store fondskjøp, og institusjonelle (profesjonelle) forvaltere gjør ofte dette. For kjøp som overstiger ti millioner kan man vurdere å gjøre en telefonhandel. Din megler ringer da marketmaker og kan kanskje få utført handelen til en bedre pris enn om du gjør den selv i markedet. Ring 23 33 30 23 for manuell meglerkontakt.

Short-fond (invers/motsatt fond)

Tror man ikke at Oslo Børs skal opp, men tvert imot skal gå ned går det også an å ta en posisjon på dette. Aktuelt verdipapir er:

BEAR OBX X1 DNM – Fond (slike fond kalles en ETN, Exchange Traded Note) med DNB som marketmaker. Fondet er ugearet (har ingen multiplikatoreffekt) og tilsvarer å være short OBX-indeksen. Handles som en aksje, så kostnad ved kjøp/salg er vanlig kurtasje til megler.

Gearede fond – Bull (opp) og Bear (ned)

I tillegg til de vanlige fondene som gir en ugearet (en-til-en) deltakelse i bevegelsene på børsen er det mulig å ta posisjoner i verdipapirer som gir deg økt effekt av markedsbevegelsene. Du kan da få mer ut av en oppgang, eller tjene på kursfall. De mest populære fondene kalles ofte bare Bull og Bear, og benyttes mye av kortsiktige tradere.

XACT Derivat BULL – Et fond som er laget for å gi 200% av den daglige avkastningen til OBX-indeksen. Om f.eks. OBX åpner likt som dagen før en dag og stiger 1% derfra vil du kunne forvente at dette fondet stiger 2%.

XACT Derivat BEAR – Et fond som er laget for å gi minus 200% av den daglige avkastningen til OBX-indeksen. Om f.eks. OBX åpner likt som dagen før en dag og faller 1% derfra vil du kunne forvente at dette fondet stiger 2%.

Bull- og Bear er populære verdipapirer med stor omsetning på børsen. De er godt egnet til å spekulere i korte/mellomlangsiktige kursbevegelser i Oslo Børs OBX indeks. For å sitte langsiktig er imidlertid disse fondene dårlig egnet. Dette fordi de prosentvise svingningene under null gradvis reduserer verdien av fondet nærmest uansett. Om noe faller 50% må det stige 100% for å være i null, men om noe stiger 100% må det bare falle 50% for å være i null igjen.

Derivater – mer avanserte instrumenter

Det finnes en rekke mer avanserte finansielle instrumenter som både er egnet til sikring av større porteføljer, eller for å ta spekulative posisjoner. Disse kalles med et felles navn for “derivater” og dette markedet domineres på Oslo Børs (som ellers i verden) av mer profesjonelle aktører. Det er imidlertid fullt mulig for en oppegående privatperson å orientere seg, og instrumentene er populære hos tradere.

Det er også viktig å vite at det er disse instrumenter proffene handler. Når du kjøper f.eks. ETF’en XACT Derivat Bull for 100.000 av en marketmaker er sannsynligheten stor for at marketmaker umiddelbart kjøper 4 indeksfutures på OBX for å sikre seg tilsvarende eksponering. Ved å gå utenom mellommannen og eksempelvis handle futures direkte kan du selv spare penger, men du må vite hva du gjør.

Oslo Børs har laget et bra dokument med innføring i Opsjoner og Futures og det er mer info på deres side her. Nordnet tilbyr nå handel i derivater gjennom den nordiske aktøren NasdaqOMX. Finn mer info om derivater her.

I hovedsak kan vi dele instrumentene inn i Indeksfutures, indeksopsjoner og tradingprodukter.

Indeksfutures

Future betyr fremtid. En indexfuturekontrakt er derfor en standardisert kontrakt mellom to parter på å kjøpe/selge den underliggende indeksen på et gitt tidspunkt i fremtiden. Prisen avgjøres i all hovedsak av prisen på indeksen nå, samt gjeldende pengemarkedsrente frem til tidspunktet da futuren faller bort. Med så lave renter som vi har nå blir denne prisen nesten helt lik. Du kan dermed sammenligne kjøps- og salgskursen på futuren med gjeldende indeksverdi nå.

Indeksfutures utløper i likhet med opsjoner den tredje torsdag hver måned. Det er som regel alltid størst handel i den ”nærmeste” futuren, dvs den som utløper denne måned, fulgt av den som utløper neste måned. Futurene finner du lett gjennom å kjenne hvordan navnet er bygget opp. Det består av underliggende (OBX) tall for året (5) og en bokstav for bortfallsmåneden. Således er oktober OBX future OBX5J.

Nordnet handler nå derivater på den nordiske børsen Nasdaq OMX, og der handles en indeks på Oslo som heter OMXO20 (de 20 største aksjene). I praksis er denne veldig lik OBX. Oktober future heter derfor OMXO205J.

Opsjonsbortfall

Dette høres kanskje eksotisk ut, men man blir fort vant til det og handel i futures er veldig vanlig internasjonalt. Futures handles med en pris som tilsvarer indeksen (for tiden ca 520 for OBX), men med såkalt 100 underliggende. En future tilsvarer derfor en verdi i markedet på 520 * 100 = 52.000. Det kjekke er imidlertid at man ikke betaler hele dette beløpet, men kun stiller en sikkerhet som hos Nordnet er på ca 13%. Man betaler det heller ikke, det bare reserveres på kontoen. Å kjøpe indexfutures tilsvarende en portefølje på 1 million koster deg altså ca 130.000.

På samme måte kan futures lett brukes til sikring. Har du en portefølje på 500 000 i norske aksjer og brått tror hele markedet skal ned kan du enkelt nøytralisere din risiko gjennom å selge 10 futures, og dermed være ”short” OBX for 500 000 samtidig som du beholder alle aksjene dine.

På indeksfutures er det såkalt ”kontantavregning” hver dag. Eier du 10 futures som tilsvarer ca 500 000 i markedet og OMXO20 stiger 1% vil du få (0,01 * 500 000) = 5000 innbetalt på kontoen din. Tilsvarende vil et fall i indeksen gjøre at et beløp tilsvarende tapet blir trukket.

På bortfallsdagen faller futuren bort og beløpet som ble reservert for sikkerhet blir fristilt. Skal man ha samme posisjon i markedet må man kjøpe en ny future på neste måned. Dette er det mange som gjør, så nær bortfallsdagene pleier det å være stor handelsaktivitet i futures som ”rulleres”.

Det er lettere å handle disse enn du tror. Marketmakeren er vant til å betjene et profesjonelt marked, og holder gode priser. Det er lett å ta posisjoner, men husk på at de fort blir store. Risikoen tilsvarer den underliggende eksponeringen, men du binder lite kapital. Riktig gjort er dette et mektig verktøy, men sitter du feil bør du ha en tett stopp. Ellers ryker det fort mye penger. Husk Tradervettreglene.

Indeksopsjoner

En opsjon innebærer en «rett» på å kjøpe eller selge indeksen til en gitt verdi på et gitt tidspunkt i fremtiden. På samme måte som med futures handles det standardiserte indeksopsjoner som forfaller hver tredje torsdag i hver måned. Du finner mer informasjon om opsjonshandel hos Nordnet her og oversikt over indeksopsjonene her.

Opsjoner kan brukes i sikringsøyemed, og prisen på opsjonene kan da sees på som en forsikringspremie. Har du en portefølje på en halv million i markedet kan du (i grove trekk) kjøpe salgsopsjoner på indeksen for samme antall «indeks-enheter», og dermed ha en beskyttelse mot kursfall i opsjonenes løpetid. Husk dog at jo mer børsen svinger, jo dyrere er det å sikre seg (dvs høy pris på opsjonene).

Opsjoner kan også brukes til å ta en nærmest uendelig mengde av spekulative posisjoner. Avhengig av hva slags bevegelser man ser for seg i markedet kan man benytte ulike strategier for å profitere på det. Oslo Børs har skrevet en bra guide som du finner på denne nettsiden.

Fordelen med opsjoner er at du for en forholdsvis lav pris kan ta posisjoner som kan gi stor prosentvis avkastning. Ulempene med opsjoner er at det ofte er lav likvididet (betydelig spread mellom kjøps- og salgskurs hos marketmakerne), at opsjonene automatisk faller i pris etter hvert som de nærmer seg forfall og levetiden reduseres (såkalt fallende tidsverdi). Prisen på en opsjon stiger også raskt når svingningene i markedet stiger. Dette gjør at det er dyrere å sikre seg når uroen allerede har rammet markedet. På den annen side kan man spekulere i økende uro ved å kjøpe sikring i ekstremt rolige perioder. Det fins mange måter å bruke opsjoner på.

Tradinginstrumenter – Warrants og minifutures

Tradinginstrumenter har blitt veldig populært, og er kjent under mange navn. Viktig å vite er at instrumentene i bunn og grunn er bygget opp av opsjoner og futures med det formål å lage noe som er ment å være lettere å forstå og mer tilgjengelig for et større antall kunder.

Det er derfor lurt å ha innsikt i hva tradisjonelle opsjoner og futures er også når man skal handle tradingprodukter. Da skjønner man lettere hva som påvirker prisene, og kan også sammenligne prisen på f.eks. kjøpswarrants med tilsvarende standardiserte kjøpsopsjoner.

Husk også at tradinginstrumentene er gearede instrumenter. Her får du prosentvise svingninger som er mye større enn i de underliggende verdipapirene. Det øker gevinstmulighetene, men også risikoen for tap. Bruk de med fornuft.

Her er en god oversiktsside med mer info om de ulike produktene. Selve tradingproduktene finner du via denne søkemotoren. Obs: Mange av instrumentene har navn som er lite intuitive for nybegynnere. F.eks. er «Brent Fu» bedre kjent som Oljeprisen (Brent Future = Future på Brent, referanseoljen fra Nordsjøen).

Index-instrumentene på OBX finner du her. Du vil også finne et mye større utvalg av tradinginstrumenter om du ser på andre valutaer enn NOK. Disse verdipapirene er veldig populært blant tradere i særlig Sverige og Finland, og SEK og EURO-utvalget er derfor stort.

Noe for enhver investor

Som vi ser fins det egnede investeringsmuligheter for den langsiktige og den kortsiktige, for den som vil sikre eller spekulere, for den som er positiv eller negativ. Generelt kan vi si at dersom du har et markedssyn og en investeringsstrategi så vil det finnes investeringsmuligheter som passer deg.

Lykke til.

Bildet øverst er av Oslo Børs, tatt og behandlet på en iPhone av undertegnede. Tech er gøy.

_________________________________

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer.

Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine kommentarer på investoradferd. Forfatteren har selv posisjoner i aksjer og fond i markedet, og kan ha posisjoner i verdipapirer eller markeder som er omtalt. Undertegnede er underlagt regler for egenhandel av verdipapirer som ansatt i svenskregistrert finansforetak.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
6 Kommentarer
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
14.09.2015 18:33

Hei, veldig fint og informativt innlegg. Vet du om det kommer indeksfond knyttet til ulike sektorer på oslo børs? Eller blir det for lite interesse tror du?

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
15.09.2015 12:34

Det eksisterte tidligere et oil-service fond, men det har så vidt jeg vet blitt lagt ned. Oslo Børs er en liten børs, og det blir fort vanskelig eller umulig å drifte et fond innenfor lovens rammer i et så lite utvalg. I praksis har interessen også vært liten. Vil man ha noe smalere enn Oslo Børs OMXO20 index må man plukke enkeltaksjer.

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
17.09.2015 20:26

Takk for veldig interessant innlegg. Jeg har også lurt på om det var indeksfond knyttet til ulike sektorer på Oslo børs. Spesielt interessant med fiskeindeksen for min del. Finnes det eventuelt noen forvaltede fond som fokuserer spesielt på fiskeaksjer?

Gjest
Gjest
14.09.2015 20:13

Indeksfutures:
“På samme måte kan futures lett brukes til sikring. Har du en portefølje på 500.000 i norske aksjer og brått tror hele markedet skal ned kan du enkelt nøytralisere din risiko gjennom å selge 10 futures, og dermed være ”short” OBX for 500.000 samtidig som du beholder alle aksjene dine.”

Forutsetning at Short “indexfutures” finnest? Og finnest det på markedet?

Gjest
Gjest
Svar på  anonymous
15.09.2015 12:31

Det fins ikke short indexfutures. Du shorter faktiske indexfutures. Ikke vanskeligere enn å trykke minus i stedet for pluss når du handler de, men shortavtaler og derivatavtaler må på plass først, og man må være kjent med hvordan disse derivatene fungerer. Som jeg skrev er det mest proffer som handler indexfutures i det norske markedet. Forvaltere, tradere og ikke minst marketmakere i produkter som er bull- eller bear på indeksen. Men det er logisk å kutte ut mellomleddet om man kan. Sjekket akkurat nå spread i XACT OBX Bull, og den var 0,28%. Det er litt mye. Du kunne kjøpt… Les mer »

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert