Gå til hovedinnhold

Invester for en bedre fremtid

«Det er ikke et spørsmål om enten eller, men både og»

Ansvarlige og bærekraftige investeringer i DNB Asset Management

Klimatoppmøte i Katowice er akkurat avsluttet og 196 land har skrevet under på regelverket som sier hvordan klimaavtalen fra 2015 skal fungere i praksis. Mange vil hevde at arbeidet ikke går fort nok, men vi applauderer alle fremskritt. Parallelt med politikernes innsats er fokuset i næringslivet stadig mer rettet mot ansvarlighet og bærekraft. Vi i DNB Asset Management er bevisst vårt ansvar og hvordan vi kan være med og gjør en forskjell for å påvirke verden i riktig retning.

DNB Asset Management (DAM) ønsker å levere god avkastning til våre kunder samtidig som vi bidrar til en bærekraftig utvikling og ivaretar miljø og klima, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i all forvaltning. DNB sin standard for ansvarlige investeringer fokuserer på at vi ikke medvirker til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som ikke er ansvarlige. Retningslinjene våre er i tråd med Statens Pensjonsfond Utland (SPU), men går noe lengre. Standarden skal også sikre at vurderinger av risiko og muligheter innen miljø, sosiale forhold og eierstyring integreres i forvaltningen. Viktige virkemidler i arbeidet er integrering av ESG-risiko og muligheter i forvaltningen, aktivt eierskap og påvirkning i selskapene vi eier, og ekskludering av selskap som ikke tilfredsstiller våre kriterier.

Integrering av ESG-faktorer i forvaltningen

Verdien av å vurdere vesentlige risikoer og muligheter innen miljø, sosiale forhold og eierstyring i forvaltningen får stadig mer oppmerksomhet. Nylige hendelser viser at dette kan ha en finansiell effekt. Vi har et ESG team, med erfaring både fra forvaltning, ESG analyse samt klimakartlegging og rapportering. Videre støttes arbeidet av tre eksterne konsulenter. ESG teamet screener alle investeringer for å avdekke risiko og muligheter enten på case-basis eller i henhold til definerte temaområder og for å sjekke for brudd av internasjonale normer og standarder. Andre informasjonskilder er selskapsrapportering, meglerhusanalyser og informasjon/rapporter fra frivillige organisasjoner og media. Mulige risiko og muligheter fremheves for videre vurdering inn i investeringsbeslutninger og som utgangspunkt for aktiv eierskapsutøvelse.

Aktiv eierskapsutøvelse ved dialoger og investorsamarbeid

En viktig del av arbeidet vårt som ansvarlige, langsiktige investorer er å forstå hvordan klimarelaterte risiko og muligheter kan påvirke avkastningen i forvaltningen vår. Vi er tilsluttet og støtter mange globale initiativ for å bidra til et bedre miljø og bedre sosiale forhold gjennom å påvirke ledelsen i selskapene vi investerer. Som stor aktør i Norge har vi påvirkningskraft og globalt kan vi sammen med andre investorer påvirke i positiv retning.

Aktiv eierskapsutøvelse ved stemmegivning

Sesongen for generalforsamlinger er nå over, og hittil i år har DAM stemt på om lag 130 generalforsamlinger i Norge og 30 internasjonalt. Av disse har vi stemt imot ledelsens anbefaling i 34 tilfeller i Norge og 8 internasjonalt. Vi tar beslutninger om stemmegivning basert på våre retningslinjer for stemmegivning, diskusjoner med våre porteføljeforvaltere, bruk av skreddersydde analyseanbefalinger fra ekstern konsulent og dialog med selskapene. Like viktig som selve stemmegivningen er møtene vi har med selskapenes styrer, ledelser og valgkomiteer før, under og etter generalforsamlingssesongen.

Standardsetting

Forventingsdokumenter er en viktig del av vårt standardsettingsarbeid og danner grunnlag for selskapsvurderinger og proaktiv dialog med dem. I november publiserte vi tre nye forventingsnotater i tråd med noen av våre langsiktige og kortsiktige tematiske fokusområder – KLIMA, ANTI-KORUPSJON og SKATT. Disse brukes i arbeidet med å stille krav til selskaper samt at vi er åpne om det arbeidet vi gjør innen disse temaene. Forventningsnotatene er en utdyping av standarden for ansvarlige investeringer.

Vi stiller krav om miljøbevissthet og klimarapportering hos selskapene vi investerer i.

“Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)” er et verktøy for finansiell bærekraft som vi støtter.

TCFD anbefaler at styret og ledelsen i selskap integrerer klimarisiko og muligheter i selskapenes strategi, forretningsplan, finansielle planlegging og risikostyring. Videre anbefales selskaper å rapportere på spesifikke mål og resultater – som klimagassutslipp og ledelsens avlønning.

DNB Asset Management stiller blant annet gjennom sitt forventningsdokument krav til selskapers redegjørelse av hvordan klimaendringene påvirker selskapet finansielt. Dette er ikke miljøidealisme, men for at vi skal få informasjonen vi trenger for å vurdere selskapenes bærekraft miljømessig, sosialt og økonomisk.

Eksklusjoner

Det er fortsatt nødvendig å ta i bruk eksklusjoner som et verktøy både når det gjelder miljø og klima, sosiale forhold og eierstyring. DNB Asset Management har i dag 113 selskaper ekskludert på bakgrunn av eksklusjonskriterier på termisk kull, oljesand og handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser. Videre har vi ekskludert 59 selskaper basert på produktkriterier som kontroversielle, våpen, tobakk og pornografi og brudd på internasjonale standarder og normer.

For oss og vår forvaltning er det ikke snakk om enten god avkastning eller senke vår ambisjon i forhold til miljø og klima, sosiale forhold og eierstyring (ESG) for å oppnå dette – Vi skal oppnå «både og» – God avkastning med et sterkt fokus på miljø og klima, sosiale forhold og eierstyring (ESG).

En samlet oversikt over våre initiativ og retningslinjer, og en samlet oversikt over selskap vi ikke investerer i, kan du lese mer om her Ansvarlige Investeringer i DNB

Hvis du ser etter investeringsalternativ med et spesielt fokus på miljø anbefaler vi at du vurderer våre spesialfond DNB Miljøinvest, DNB Grønt Norden og DNB Global Lavkarbon

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer