Gå til hovedinnhold

Hvorfor investerer jeg i Pareto bank?

Pareto bank er en nisjebank som jeg tror få egentlig vet så mye om. Dette er et selskap jeg har fulgt lenge og synes drives særs godt. Selv om dette ikke er spesielt sexy, så drives banken meget godt og jeg har langsiktig tro på at de sakte, men sikkert vil bygge verdier.

Pareto bank så sin spede start i det herrens år 2007. Deres første offisielle utlån ble således gjort i 2008. For dere som husker tilbake til 2008, var ikke dette et spesielt godt år, da vi hadde en av de største finanskrisene som verden har sett. Allikevel har denne lille nisjebanken fortsatt å bygge stein på stein.

Hva driver Pareto bank med?

Kilde: Pareto bank 3 kvartalsrapport

Den første og største delen av forretningsområdet til Pareto bank er finansiering av boligutvikling på Østlandet. Disse kundene er populært kalt eplehageutbyggere. En eplehageutbygger, er en utbygger som bygger mindre eiendomsprosjekter, typisk til en verdi av mellom 50-100 millioner kroner. Det andre segmentet er det som kalles Corporate, eller enkelt forklart konsulenttjenester. Her har de et team som hjelper selskaper i oppkjøp og ikke minst, konstruerer finansieringen. Ganske likt hva et Corporate Finance team gjør i et meglerhus. Dette er en kapitallett modell, som jeg tror de har mulighet til å skalere opp i tiden fremover. Den siste bolken er Shipping. Her konsentrerer Pareto bank seg om norske familieeide konsern som investerer og driver innenfor shippingbransjen. Med IMO2020 og det fundamentale lagt til grunn, tror jeg også at dette området er rigget for vekst de neste årene.

Hvorfor synes jeg Pareto bank er spennende?

Bank er ikke spesielt spennende, det er kort fortalt låne ut penger mot å få renter på dette. Klarer man å unngå tap, har banker historisk vist seg å være gode selskaper. Dette er en enkel forklaring. Pareto bank er en såkalt nisjebank, det positive med dette er at om man gjør litt selvstendig analyse på selskapet, så finner man mye verdi. Det negativet er at den faller mellom to stoler og man får ikke en nødvendig oppmerksomhet rundt selskapet.

Pareto bank er veldig sensitive mot boligprisfall, er de ikke?

Hvis vi starter med deres største forretningsområde, lån til boligutvikling. Boligmarkedet på Østlandet har egentlig hatt en kontinuerlig vekst siden midten av 90-tallet. Når man i tillegg hører eiendomsmeglere prate om 150.000 kr for kvadratmeteren for leiligheter som tidligere kostet en brøkdel, ja da tenker jeg også mitt. Sannheten er bare at hvis man regner på finansieringskostnaden, så er det ikke SÅ dyrt å eie en bolig som man skulle tro. Utsiktene til at renten også skal så mye opp tror jeg også er begrenset grunnet det svake makrobildet utenlands. Derfor er jeg ikke bekymret for noe krakk i boligmarkedet med det første. I så fall tror jeg alt annet rundt oss vil falle i verdi også. Ser vi litt på bankens egne «stress tester» så sier de at dagens portefølje skal kunne klare seg greit med et fall på 20 prosent. Dette synes jeg høres fint ut, og derisker caset betraktelig.

Det er også et paradoks at selskapet prises under bokførte verdier fordi investorer er redd for boligprisnedgang i Oslo. Da minner jeg bare om Selvaag Bolig, som driver med kun boligutvikling stort sett på Østlandet. Selvaag Bolig steg 80 prosent i 2019, riktignok noe grunnet salg av tomtebank, men likevel –interessant.


Faller dog porteføljen med 20 prosent, vil dette reflektere et fall i størrelsesorden 14 prosent på totalinntjeningen for selskapet. Med andre ord, i 2018 tjente selskapet 5,55 kr per aksje. Skulle man få et «minikrakk» i boligmarkedet så vil dette gi (alt annet like) et fall i inntjeningen til 4,7kr per aksje. Med dagens aksjekurs tilsvarer det fortsatt en Price/Earnings (P/E) på 8 – som er halvparten av hva Oslo Børs handler på og under alle Sparebanker. Jeg synes ikke det er veldig skremmende, jeg er da mer bekymret for flere andre banker og boligentreprenører på Oslo Børs. Selvfølgelig kan et fall i boligmarkedet føre til enda mer tap på utlån, stopp i antall nye lån og lignende, så med et boligprisfall i den høye enden, kan det bli utfordrende for Pareto bank.

Det andre forretningsområdet jeg tror kan bli spennende med tiden er deres Corporate avdelingen deres. Dette kan vi enkelt kalle for konsulenter. Det jeg synes er mest spennende her, er deres interessante område der de finansierer arbeidskapital. Enkelt forklart gir dette mulighet til mindre bedrifter til å kunne finansiere en ny ansatt, enten fast eller på et engasjement. I en verden der vi til stadighet blir «friere» grunnet internettet, vil det bli mer og mer freelancere fremover. Enten som designere, IT-konsulenter, eller andre former digitale stillinger. Jeg er i alle fall temmelig sikker på at det er dit veien går, da det er et stadig høyere fokus på kostnader og kapitallette modeller for flere selskaper. Dette er også en enkel og skalerbar modell, som på sikt kan vokse seg stor, uten at man trenger å være avhengig av tomter og bygningsarbeidere som man må i bygge-bransjen.

Det tredje forretningsområdet er shipping. Denne seksjonen står i dag bare for 5 prosent av totalomsetningen til Pareto bank. Jeg tror derimot at de neste årene kan føre til at denne seksjonen kan vokse betydelig. Grunnen til dette er blant annet IMO2020, og håpet/troen på at verdensøkonomien vil øke veksttakten. Jeg mener også å se det i deres siste kvartalsrapport, som viser en økning i utlån fra 699 millioner (Q2 19) til 834 millioner kroner(Q3 19).

Hvordan ser det finansielle ut?

Det er relativt enkelt med første øyekast å regne på banker. Men, jo dypere du går inn i det jo mer komplekst vil det bli. Dette har med alle eksogene variabler å gjøre. Det å drive bank tilsier at du er svært utsatt og avhengig av den økonomiske konjunkturen. Kombinerer du det med flere ulike finansieringsløsninger, så skjønner de fleste at dette kan bli komplekst. Jeg skal derimot prøve å holde dette på et noenlunde overordnet nivå.

Skal vi se på de mest sentrale nøkkeltallene i Pareto bank, så har jeg laget et excelark under med sentrale måltall. Dette er som sagt estimater, og ikke noe som er skrevet i stein. Snarere basert på mine beregninger.

Måltall Kurs 38 Måleenhet
Markedsverdi 2,7 mrd
Egenkapital 3,14 mrd
Resultat 18 330 mnok
Resultat 19 (ytd) 282 mnok
Rentemargin 19 5,60 %
EPS 18 5,55 kr
EPS19 (YTD) 3,96 kr
EPS 19 (est) 5,3 kr
ROE 18 15 %
ROE 19 (YTD) 14 %
P/E (19) 7,17
P/B 0,86
Utbytteyield 18 1,8 %
Utbytteyield 20 (est) 4,1 %
Utbytte 20 (est) 1,59 30% av eps 19
E/P 0,14 %

Kilde: Pareto banks regnskapsrapporter og egne estimater

Konklusjonen ut i fra mine estimater er at jeg anser dette som et selskap som er relativt rimelig priset. Det er jo selvsagt flere grunner til at markedet priser aksjen under bokførte verdier, men det skal jeg gå dypere inn på litt lengre ned i teksten.

Selv om det finansielle ser bra ut, er det også risiko her

Det er alltid risiko når man investerer i selskaper på børsen. Her vil jeg ta utgangspunkt i tre hovedfaktorer som jeg anser som de største risikoene. Jeg tar også forbehold om at det er flere risiki å ta høyde for.

Renterisiko: Banker lever av å låne kapital i pengemarkedet, mot å låne ut igjen med en høyere margin. Dette kalles rentemargin eller rentespread. I øyeblikket er denne på 5,6 prosent for Pareto bank. De tjener altså 5,6 prosent per krone de låner ut fra banken. Skulle derimot pengemarkedsrentene stige (NIBOR renten) så vil denne marginen presses nedover og føre til lavere renteinntekter fra kundene. Jeg anser dette som en risiko, som en skal være bevisst på.

Krakk i boligmarkedet: dette var jeg inne på i tidligere avsnitt. Skulle boligmarkedet falle 40-50 prosent vil det bli magre tider i Pareto bank. Det vil derimot gjelde de fleste norske banker, så skulle dette skje, vil Pareto bank med flere slite. Men, en må nevne dette som en stor risiko.

Likviditet og motpartsrisko: likviditet-risiko er alltid en reell risiko. Dette gjelder for selve aksjen, men også for lånemarkedet generelt. Pareto bank er en aksje det ikke er spesielt mye volum i, noe som gjør at prissvingningene kan være store om aktører skal ut med store poster i markedet. Dette er litt teknisk, men greit å være bevisst på. Den andre faktoren er motpartsrisko, og er rett og slett risikoen for tap på utlån for Pareto bank, denne er også alltid til sted og noe en må vurdere løpende.

Hvordan skal man da prise Pareto bank?

I og med at dette er en nisjebank som det ikke er mange av på Oslo Børs, har den havnet litt i ingenmannsland. Jeg presenterer herved tre alternativer i forhold til måltallet Pris/Bok, som det er naturlig å bruke når man ser på banker.

Pareto bank har i skrivende stund en Pris/Bok på 0,85

I og med at storparten av Pareto bank er utlån til bolig, er det morsomt å sammenligne Pris/Bok mellom en boligutvikler og Pareto bank. (Alle tall er her hentet fra Infront.)

La oss ta Selvaag Bolig. Per i dag har Selvaag bolig en markedsverdi på 6,9 milliarder kroner. Bokført egenkapital er 3,3 milliarder. Dette gir en P/B på 2,09.

Ok, da ser vi på ytterste konsekvens, begge selskapene driver med en form for bolig i samme marked. Ikke reelle sammenlignbare selskaper, men store deler av deres marked omhandler boliginvesteringer.

Så går vi videre til en annen type bank. Forbrukslånsbanken Bank Norwegian. Forbrukslån den delen av banksektoren der antallet misligholdte lån er høyest. Med andre ord det området hvor risikoen er høyest. Bank Norwegian har i dag en markedsverdi på 17,7 milliarder og en bokført egenkapital på 8,8 milliarder. Dette gir en P/B på 2,08.

Ser vi derimot på Sparebanken Midt Norge og DNB er de bokførte verdiene henholdsvis 1,1 og 1,2. Dette er kanskje det mest nærliggende å sammenligne med, men det er interessant å vise dette da mange av disse selskapene er relativt like Pareto bank.

Litt ettersom hvilke parametere markedet i fremtiden vil prise inn, så er differansen her mellom 30-110 prosent i forhold til Pareto banks bokførte verdier. Hva som er riktig pris vil markedet avgjøre, men det er uansett et morsomt eksempel.

Så, hva er egentlig min tanke rundt banken?

Jeg synes banken over lang tid har bygd seg opp som en solid aktør på Østlandet. Jeg merker meg også at selskapet er innovative og prøver i stor grad å få flere ben å stå på for å diversifisere sin inntjening. Personlig håper jeg spesielt at den Corporate delen blir større over tid, da dette er den mest kapitallette og usykliske delen av deres forretning. Her er også mulighetene ganske store i hva de kan finne på- alt i fra nye områder å tilby finansiering og transaksjonsrådgivning, til å for eksempel starte med utleie av folk til bedrifter. Altså mer som et konsulentselskap. Dette håper jeg vi får mer informasjon om i 2020.

Skal man enkelt forklare fordeler og ulemper med caset, så lister jeg opp noen under her:

 • Fundamentalt billig priset
 • Guider en god vekst (10%)
 • Boligmarkedet ser stabilt ut
 • Utsikter for at andre forretningssegmenter vokser
 • Godt management
 • Aksjonærer med god track record
 • Pecunia Invest solgte sin post (nest største aksjonær) Dog er aksjonærbasen fortsatt spennende (jf punkt over)
 • Motpartsrisiko
 • Renterisiko
 • Resesjon
 • Fall i boligmarkedet
 • Lav likviditet i aksjen

Her finnes det sikkert flere både positive og negative faktorer som jeg ikke har med, men dette er i alle fall en liste av noen. Jeg ser med spenning frem til kvartalsrapporten som legges frem 23 januar.

Disclaimer: Jeg har personlig kjøpt aksjer i dette selskapet og denne bloggposten er på ingen måte ment som noe kjøp eller salgsanbefaling. Dette er ment som å gi innsikt til deg som leser om hvordan jeg tenker i forhold til denne investeringsmuligheten.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer