Gjenoppstandelse i Nordsjøen

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Sammenlignet med den dype fortvilelse som preget august og september opplevde vi tegn til forsiktig optimisme i aksjemarkedene i oktober, selv om uroen blusset opp igjen i begynnelsen av november.

Sammenlignet med den dype fortvilelse som preget august og september opplevde vi tegn til forsiktig optimisme i aksjemarkedene i oktober, selv om uroen blusset opp igjen i begynnelsen av november.

MSCI World endte opp 8,5 prosent i oktober, mens MSCI Europe fikk 7,8 prosent. Norden fikk 8,4 prosent (alle tall i lokale valutaer).

Norsk sokkel lever
Vanen tro har Eurosonens omfattende problemer dominert nyhetsbildet i hele oktober og inn i november. Men en stor nyhetssak også dukket opp fra Nordsjøen, nærmere bestemt en avgrensningsbrønn i et oljefelt ved navn Aldous Major Sør. Funn fra denne brønnen ansporet en oppgradering av estimerte reserver fra 600 millioner fat til 1200 millioner fat høykvalitetsolje (midtpunktestimat). Kombinert med tidligere funn på Avaldsnes-feltet er det samlede reservoaret beregnet til 1900 millioner fat (midtpunktestimat), hvilket gjør det til ett av de største funn noensinne på norsk kontinentalsokkel.

Feltet ligger på grunt vann, nær land og eksisterende infrastruktur. Kombinert med effekten av moderne seismikk og subsea-teknologi, samt mer effektiv boring og brønnservice forventes kapitalkostnadene per fat olje å bli svært lave. Dette vil gjøre feltet svært lønnsomt for operatører og rettighetshavere, samt den norske staten.

Estimatene på størrelsen av det kombinerte reservoaret oppgis fortsatt i svært brede intervaller, fra 1200 til 2600 millioner fat olje. Det store utvalget skyldes i stor grad at feltet er spredt over et veldig stort område, noe som gir selv små endringer i antatt gjennomsnittlig høyde på oljekolonnen stor innvirkning på samlede reserveestimater.

Dessuten er det fortsatt en viss usikkerhet om uttaksgraden. Denne er for tiden anslått til hele 60 prosent, men små endringer i uttaksgraden vil også ha stor innvirkning på samlet estimat. Begge disse faktorene vil bli nærmere fastsatt straks flere avgrensningsbrønner er boret, og spennvidden i anslaget vil dermed bli smalere.

Uansett er det allerede klart at Avaldsnes/Aldous Major vil gi et merkbart løft til fremtidig aktivitet på norsk sokkel, et område tidligere betraktet av mange som modent og med begrenset gjenværende potensial.

Storgevinst for operatørene
Analytikere står i disse tider i kø for å oppgradere målprisene for selskapene direkte involvert i lisensene på Avaldsnes/Aldous Major. Disse er Statoil, Lundin Petroleum, Det Norske Oljeselskap og Maersk Oil. ODIN er eksponert i ODIN Norge, ODIN Norden og ODIN Maritim, gjennom våre eierandeler i Statoil, Det Norske Oljeselskap, Aker og A.P. Møller Maersk.

Statoil steg 3,1 prosent fredag 21. oktober da Aldous Major Sør-estimatene ble oppgradert. Dette var ikke en stor bevegelse, og etterlater rom for fortsatt oppside knyttet til funnet. ODIN Norge og ODIN Norden har kjøpt aksjer i Statoil i hele september og oktober. I slutten av oktober eide ODIN Norge Statoil-aksjer tilsvarende 7,74 prosent av NAV. ODIN Norden eier Statoil-aksjer tilsvarende 1,94 prosent av NAV. Vi tror Statoil er en attraktiv investering som tilbyr sunn avkastning på sysselsatt kapital og stabilt utbytte for en anstendig pris.

A.P. Møller Maersk, en av de største aksjepostene i ODIN Maritim, eier en 20 prosents eierandel i Avaldsnes gjennom Maersk Oil Norge. Det danske selskapet er et gigantisk konglomerat. Likevel er Avaldsnes-posisjonen anslått å være verdt rundt 4 prosent av Maersks markedsverdi på tidspunktet estimatene ble oppgradert.

Effekten fra Avaldsnes/Aldous Major på Det Norske Oljeselskap var enda kraftigere enn på Statoil og Maersk. Det norske steg hele 53,6 prosent den dagen de oppgraderte estimatene ble annonsert. Fra nyttår til slutten av oktober har aksjekursen i Det norske oljeselskap steget 209 prosent. ODIN har vært investert i Det norske i en årrekke, og aksjepostene i selskapet på tvers av våre fond har samlet sett en urealisert avkastning på 145 prosent

Det norske oljeselskap har også vært en lukrativ investering for Aker, et børsnotert holdingselskap kontrollert av den legendariske norske investoren Kjell Inge Røkke. Aker eier 52 prosent av aksjene i Det norske oljeselskap, og prisen på Aker har også steget betydelig på nyhetene fra Avaldsnes/Aldous Major.

Fremover har Avaldsnes/Aldous Major fortsatt oppside for de involverte selskapene. For det første kan estimatene bli ytterligere oppgradert, noe som gjør gevinsten for Det norske oljeselskap, Statoil og de øvrige rettighetshaverne enda større. For det andre vil innsnevring av reserveestimater og mer informasjon om de sannsynlige kapitalkostnadene redusere usikkerhet i verdsettelsen av reservene – og investorer vil med større sikkerhet kunne beregne effekten av denne skjellsettende begivenheten på rimelig verdi for Det Norske Oljeselskap. Det vil si, hvis de ikke blir forbiløpt av en eller flere budgivere på hele selskapet …

Mange analytikere deler synet på Det norske oljeselskap som den mest sannsynlige oppkjøpskandidaten blant nordiske oljeselskaper i dag. Mange store oljeselskaper er på desperat jakt etter flere oljereserver, og andelen av Avaldsnes/Aldous Major gjør Det Norske Oljeselskap til et interessant bytte. Men ettersom Aker sitter på en kontrollerende posisjon, er et fiendtlig oppkjøp umulig. Og Aker er ikke under press for å selge. Følgelig vil ethvert vellykket oppkjøpstilbud måtte inkludere en betydelig premie til eksisterende eiere.

Attraktive servicekontrakter
Over hele kloden er resterende olje- og gassressurser stadig vanskeligere å finne og utvinne. Som nevnt er dette ikke tilfelle for Avaldsnes/Aldous Major. Likevel, selv om plasseringen av Avaldsnes/Aldous Major muliggjør lavpris produksjon, innebærer størrelsen på reservoaret og den lange produksjonsperioden (rundt 30 år) et enormt potensial for kontrakter til tjenesteleverandører.

Følgelig er den ventede nedgangen i investeringene i olje- og offshoretjenester i Nordsjøen utsatt i tid som en direkte konsekvens av dette funnet. Men det eksakte nivået på nødvendige investeringer direkte knyttet til utvikling av Avaldsnes/Aldous Major er vanskelig å anslå med noen grad av nøyaktighet i dag.

Investeringsbehovet vil avhenge av hvilke spesifikke løsninger som blir valgt for å utvinne oljen. Likevel, gitt et historisk lavt nivå på kapitalutgiftene og et midtpunktestimat av reservene på 1900 millioner fat står sektoren fortsatt overfor investeringer på rundt 100 milliarder kroner.

Videre er oppdagelsen gjort i et nøye kartlagt område ved hjelp av nyeste generasjon seismisk teknologi og nye geologiske modeller for å tolke dataene. Ettersom dette har resultert i en så stor oppdagelse, kan det gi opphav til fornyet optimisme og ytterligere investeringer i leting på sokkelen.

I sum er den direkte effekten og ringvirkningene av Avaldsnes/Aldous Major med på å skape fornyet optimisme og investeringer på norsk sokkel, noe som garantert er positivt for tjenesteleverandører. Men nøyaktig hvilke leverandører eller hvor mye de vil kunne tjene på dette er fortsatt for tidlig å si.

Globalt perspektiv
ODINs årelange praktiske erfaring med og innsikt i olje- og offshoresektoren gjennom forvaltningen av ODIN Offshore gjør oss godt posisjonert for å sette hendelser som Avaldsnes/Aldous Major inn i et bredere perspektiv.

I denne sammenheng er det viktig å merke seg at olje- og offshoretjenester er en global industri, hvor aktiviteten i Nordsjøen kun er en del av det totale bildet. Eiendeler, utstyr og folk blir brukt over hele verden og er sjelden låst på ett bestemt sted. Dette er like mye tilfelle for norske selskaper som det er for selskaper med hovedkontor andre steder, om ikke mer.

Oljeservice dekker hele oppstrømsverdikjeden av oljesektoren, men de enkelte selskapene er som regel spesialisert på ett eller noen få ledd i prosessen. De største lete- og produksjonsselskapene, som BP og Statoil, hyrer inn en rekke spesialiserte tjenesteleverandører til hvert av sine utvinningsprosjekter.

Viktige segmenter innen offshore olje-tjenester inkluderer Geo-Services (dvs. seismikk), boring, feltutvikling (dvs. prosjektering og bygging), SURF installasjon (subsea, umbilical, stigerør og strømningsrør), forsyningstjenester og brønntjenester (se diagram).

Innenfor hvert segment er det også spesialiseringer. For eksempel, geo-service selskaper som PGS og EMGS tilbyr ulik teknologi for å kartlegge undergrunnens sammensetning, henholdsvis akustisk og elektromagnetisk. PGS leverte seismiske teknologien på Avaldsnes. Begge selskapene inngår i ODIN Offshores portefølje.

Blant boreselskapene er det spesialister på leteboring og produksjonsboring. Det er flytende rigger og jack-up rigger som arbeider på grunt, dypt og ultra-dypt vann. Selskaper som Ensco, Transocean, Rowan og Fred Olsen Energy (indirekte gjennom morselskap Bonheur / Ganger Rolf) er noen av boreselskapene i ODIN Offshores portefølje.

I tillegg er det spesialiserte ingeniørtjenester og SURF-installasjon selskaper. Store oljeservice konglomerater tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor alt fra leting til produksjon, økt utvinningsgrad og brønntjenester. Selskaper som Baker Hughes, Halliburton, Subsea 7 og Aker Solutions er slike eksempler i ODIN Offshores portefølje.

Alle disse selskapene er engasjert i Nordsjøen i dag, og de vil sannsynligvis være kandidater for kontrakter på Avaldsnes/Aldous Major. Deres attraktivitet og tilgjengelighet for dette prosjektet er selvfølgelig koblet til deres resultater og aktiviteter på andre prosjekter rundt om i verden.

Ettersom verdensøkonomien vokser og folks velstandsnivå stiger vil den globale befolkningen forbruke stadig mer energi. Den internasjonale organisasjonen IEA anslår omkring 40 prosent økning i etterspørselen etter energi på verdensbasis frem mot år 2035. Over 50 prosent av det nødvendige tilbudet vil måtte komme fra fossile brensler.

Mesteparten av olje- og gassressursene vi trenger for å møte etterspørselen i 2035 er fortsatt uoppdaget eller ikke utviklet. Følgelig vil betydelige investeringer i leting, utvikling og produksjon være nødvendig årene som kommer.

Nye petroleumsressurser blir stadig vanskeligere å finne og utvinne. Ofte er funnene langt til havs på store havdyp. I denne sammenheng er Avaldsnes/Aldous Major et bemerkelsesverdig unntak. Kompleksitet og risiko forbundet med å utvikle nye ressurser vil drive økt behov for ekstremt avanserte tjenester fremover. Vår tilnærming til dette scenarioet er å investere i de aller beste selskapene når deres verdsettelse er spesielt attraktiv.

Tilbake til fundamentene
Vi har sagt det før, og vi sier det gjerne igjen til alle som er villige til å lytte: Mens makrobegivenheter og markedssentimentet kan påvirke aksjekurser betydelig på kort og mellomlang sikt, er den underliggende driveren av verdiøkning på langsiktige aksjeinvesteringer de individuelle porteføljeselskapenes evne til å skape overlegen avkastning på sysselsatt kapital.

Det store funnet på Avaldsnes/Aldous Major kommer som følge at høyt spesialisert kompetanse i de involverte selskapene. Identifiseringen av slike utmerkede selskaper er vår spesialiserte kompetanse.

ODIN Forvaltning
ODIN ForvaltningPartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer