3 risikofaktorer for rentefond

Rentefond har ulike risikofaktorer det er viktig å kjenne til. Da står du bedre rustet til å velge et fond som har forutsetninger for å gi gode resultater. De følgende tre risikofaktorene kan brukes som et utgangspunkt for å forstå risikoen i et rentefond:

1. Kredittrisiko

Risiko for at låntager ikke innfrir sine forpliktelser.

Finn ut hva fondets gjennomsnittlige kredittrating er. Kredittrating går fra AAA til D og er et mål på hvor sannsynlig det er at selskapet innfrir sine forpliktelser.

  • AAA, AA, A og BBB regnes som sikre obligasjoner og kalles ofte for investment grade.
  • BB, B, CCC, CC og C regnes som høyrenteobligasjoner.
  • D gis til selskaper som allerede har brutt deler av sine forpliktelser.

Dette er en viktig risikofaktor i et rentefond og kan avgjøre hvor mye svingninger du kan forvente. Dersom du har en kort tidshorisont på 1-2 år bør du vurdere investment grade fond. Har du derimot en lengre tidshorisont 2-5 år kan du vurdere en høyere risiko og dermed ha mulighet til å oppnå bedre avkastning på dine investeringer.

2. Renterisiko

Risiko for at det generelle rentenivået i markedet endres slik at verdien av fondet påvirkes.

Rentefond bestående av obligasjoner med fast rente faller i verdi når (fast-)renten stiger. Obligasjoner med flytende rente faller ikke i verdi når renten stiger (i hvert fall er det ingen vesentlig direkte effekt)

Det norske rentemarkedet er preget av en overvekt av obligasjoner med flytende rente i motsetning til mange internasjonale markeder. Rentefond som investerer i det norske rentemarkedet har dermed en betydelig overvekt av obligasjoner med flytende rente.

Undersøk rentedurasjonen på fondet for å avgjøre renterisikoen.

Rentedurasjon er et mål på hvor sensitivt fondet er for en justering av rentenivået. Et fond med lang rentedurasjon vil som regel være mer sensitivt for endringer i rentenivået.

3. Likviditetsrisiko

Manglende likviditet i et verdipapir kan gi lav omsettelighet, noe som kan gjøre det vanskelig å verdsette og å selge verdipapiret.

Vi i Fondsfinans Kapitalforvaltning søker å investere i likvide papirer slik at vi raskt kan gjøre endringer i porteføljen. I tillegg er midlene spredt på et stort antall obligasjoner slik at enkeltpostene ikke blir for store til å kunne avhendes dersom det er behov for det.

Likviditetsrisikoen har en tendens til å øke med størrelsen på et fond. Dersom et rentefond sitter med store andeler av omsetningen i et marked kan det være vanskelig å forvalte fondet på en god måte. Vi mener derfor at det er en fordel at våre fond har en begrenset størrelse, og vil stenge fondet før størrelsen går på bekostning av hva vår forvaltningsstil tåler.

Du kan investere i Fondsfinans Kreditt på Nordnet her

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer